České přístavy, a.s. - Přístav Praha Smíchov
České přístavy, a.s.PřístavyPřístav Praha Smíchov

Přístav Praha Smíchov

 

PRONÁJEM LODĚNICE

Ohláška připlutí plavidla do veřejného přístavu a vyplutí plavidla z veřejného přístavu [PDF; 213KB]

vyplněnou ohlášku lze zaslat elektronicky na email: steyrer@czechports.cz, předat osobně v kanceláři přístavní správy nebo zaslat na adresu České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7.

Cenový předpis pro užívání přístavního území [PDF; 0,16 MB]

 

clanky/smichov-01Přístav Praha Smíchov má statut veřejného přístavu s celoročním, časově neomezeným provozem. Je tvořen přístavním bazénem o rozloze 13,8 ha na levém břehu Vltavy v říčním km 57,24 – 55,54 a přilehlou pozemní částí o výměře 14,3 ha.

Obchodní činnost:

  • překlad sypkých substrátů
  • čtyři lodní překladní polohy
  • pronájem skladovacích ploch, skladů a kanceláří
  • kotviště sportovních lodí

Vjezd do přístavního bazénu z řečiště se nachází v jeho severní části, vjezd na vtoku v jižní části je uzavřen hradidly. Při zastavení plavby v důsledku průchodu velkých vod a ledochodů piní přístav funkci ochrannou pro obchodní a osobní lodě bez pasažérů s bezpečným výstupem a nástupem pro posádky plavidel. Část přístavu slouží jako kotviště rekreačních plavidel a plovoucích zařízení. Levý břeh bazénu, částečně vybavený svislou stěnou z ocelových štětovnic o délce cca 600 m, slouží především pro nákladní plavbu a komerční provoz přístavu, zejména pro překládku mezi vodní a silniční dopravou.

Levý břeh mezi přístavním bazénem a Strakonickou ulicí tvoří břehovou část využívanou převážně jako sklady, kanceláře, překladní plochy a areálové komunikace. Mezi jižním napojením přístavního bazénu na řeku a přístavní zdí jsou v částech se šikmým břehem situována stanoviště pro rekreační plavidla a plovoucí zařízení.

clanky/smichov-02Pravý břeh bazénu, tvořený ostrovem Císařská louka, slouží především pro sportovně rekreační účely (plovoucí a pevná mola a loděnice sportovních jednot). Podél tohoto břehu jsou vybudována 4 čekací stání s plovoucími moly a lávkami, které při povodních umožňují průchod od čekacích stání na korunu protipovodňové hráze, po níž vede úniková cesta. Umístění těchto stání vytváří prostor pro vyvazování plavidel za všech vodních stavů s tím, že k vyvazování velkých plavidel jsou určeny dalby, pro vyvazování malých plavidel slouží plovoucí mola mezi jednotlivými dalbami. Každé čekací stání je na protipovodňovém valu vybaveno odběrným místem pro vodu a elektřinu.

Na Císařské louce se v prostoru mezi protipovodňovou hrází a řekou Vltavou nacházejí plochy využívané především jako sportovní hřiště, loděnice a kempy.

Objekty:

Nabídka pronájmu komerčních prostor [PDF; 1,62 MB]

 

V části přístavu podél Strakonické ul. se nachází objekt přístavní správy s kancelářemi, skladové a dílenské objekty se sociálním zázemím a servisní a tankovací místo určené pro přečerpávání pohonných hmot. Na Císařské louce je ve vlastnictví Českých přístavů, a. s. objekt loděnice s restauračním zařízením, sklady a sociálním zařízením a jeřáb na spouštění sportovních lodí.

clanky/smichov-03Volné kapacity k pronájmu:

Aktuálně volné k pronájmu a vhodné k okamžitému užívání jsou objekty H3 a D.

Nabídka pronájmu komerčních prostor - objekt H3 [PDF; 0,88 MB]

Nabídka pronájmu komerčních prostor - objekt D [PDF; 0,89 MB]

V komerční zóně přístavu jsou k dispozici zpevněné plochy, které slouží jako složiště a manipulační plochy pro překládku, na Císařské louce se jedná o plochy nezpevněné se zelení užívané k rekreačně – sportovním účelům.

V době běžného provozu činí kapacita přístavu 33 velkých plavidel (nebo více malých plavidel), v době průchodu velkých vod a ledochodů činí kapacita přístavu 48 velkých plavidel (nebo více malých plavidel). V přístavu mají plavidla možnost odebírat vodu a elektřinu a vypouštět splašky do veřejné kanalizace.

Vedle své přístavní funkce se výhledově uvažuje s tím , že v severní části přístavního území u Strakonické ulice dojde v souladu se změnou územního plánu k rozsáhlé bytové a komerční výstavbě. V prostoru Císařské louky budou vytvářeny předpoklady pro intenzivní rozvoj rekreační plavby (např. kotviště pro sportovní lodě). Vzhledem k tomu, že se Císařská louka nachází v záplavovém území, neumožňuje tento fakt další stavební rozvoj – v souladu s funkcí tohoto území je zde možné realizovat jen omezený typ staveb (např. stavby pro údržbu a provoz rekreačních ploch).

 

clanky/smichov-04Kontakt:

Přístav Smíchov
Strakonická ul., 150 00 Praha 5

Provoz přístavu
Tel.:
+420 257 321 806 
Fax.: +420 257 312 227

e-mail: stranik@czechports.cz