České přístavy, a.s. - Přepravní podmínky
České přístavy, a.s.Nabízené službyObchodní podmínkyPřepravní podmínky

Přepravní podmínky

OBSAH:

I. Základní ustanovení
II. Nakládka a vykládka
III. Přeprava a odpovědnost za zboží
IV. Přepravné, pojištění, společná havarie
V. Společná a závěrečná ustanovení
VI. Přílohy
č.1 Nakládací a vykládací doby
č.2 podíl ztráty na váze, za který dopravce neodpovídá
I.
Základní ustanovení
Obsah:

a) Právní vztahy
b) Počátek a konec přepravní smlouvy
c) Přepravní listiny
d) Objednávka a knihování přepravy
a) Právní vztahy

1. Právní vztahy mezi dopravcem (rejdařem-České přístavy, a.s.) a přepravcem (objednatelem přepravy) se řídí přepravní smlouvou, těmito přepravními podmínkami společnosti České přístavy, a. s. (dále jen přepravní podmínky) a Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/91 Sb. v posledním znění).

2. Pokud není uvedeno jinak, tvoří tyto přepravní podmínky nedílnou součást přepravní smlouvy.

b) Počátek a konec přepravní smlouvy

1. Nestanoví-li některé z předchozích vzájemných ujednání jinak, je počátkem přepravní smlouvy mezi dopravcem a přepravcem podpis přepravní listiny (nákladního listu), kterým se stvrzuje:
(1) že dopravce převzal k přepravě zboží, podrobně popsané v této přepravní listině, a zavazuje se ho přepravit z výchozího místa na sjednané místo,
(2) že se tato přeprava uskuteční podle uzavřené přepravní smlouvy,
(3) že objednatel přepravy uhradí sjednané přepravné.
Přepravce-objednatel přepravy se stává přepravcem-odesilatelem uzavřením přepravní smlouvy.

2. Nestanoví-li některé z předchozích vzájemných ujednání jinak, je koncem přepravní smlouvy mezi dopravcem a přepravcem doplutí do místa určení (cílový přístav).

3. Odesilatel je oprávněn disponovat zbožím, zejména může požadovat, aby dopravce zboží dále nepřepravoval, a může měnit místo odeslání nebo určení. Nové pokyny odesilatele (uplatnění dispozičního práva) nesmí bránit splnění ostatních ujednání přepravní smlouvy, ani nesmí vést k dělení nákladu, není-li při změně dispozic dohodnuto jinak. Dispoziční právo odesilatele zaniká, jakmile si příjemce po oznámení dopravce o připravenosti zboží k předání, toto zboží vyžádal.

4. Chce-li odesilatel uplatnit své disposiční právo, musí předložit kopii nákladního listu a požadované změny, po jejich odsouhlasení dopravcem, poznamenat do nákladního listu nebo jeho kopie a potvrdit je svým podpisem.

c) Přepravní listiny

1. Ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě je přepravní listinou nákladní list (dále jen NL).

2. Odesilatel je povinen řádně vyplnit NL ve všech jeho částech, jejichž vyplnění přísluší odesilateli. Odesilatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a prohlášení, která zapsal do NL a odpovídá za všechny následky, jsou-li tyto údaje a prohlášení nesprávné, nepřesné, nebo neúplné.

3. Potvrzením NL dopravce potvrzuje, že zboží v něm zapsané bylo naloděno a převzato k přepravě, že se zavazuje dopravit toto zboží do místa určení a tam je vydat oprávněnému příjemci. Potvrzením NL odesilatel potvrzuje, že se zavazuje uhradit dopravci sjednané přepravné. Pokud odesilatel není objednatelem přepravy, zavazuje toto potvrzení k úhradě přepravného objednatele přepravy. Zboží musí být zapsáno nejen názvem, ale i příslušným kódem podle Celního sazebníku ČR. Při přepravě nebezpečného zboží musí být v NL uvedeno označení zboží (UN Code) dle předpisu pro přepravu nebezpečného zboží po vodě.

4. Originál NL doprovází zboží a vydá se spolu se zbožím oprávněnému příjemci. Odesilatel obdrží potvrzenou kopii NL, dokládající převzetí zapsaného zboží dopravcem. Počet kopií NL a jejich rozdělení stanoví dopravce s odesilatelem podle potřeb obou smluvních stran.

5. Je-li k provedení přepravy třeba zvláštních listin, stanovených přístavními, celními zdravotními, veterinárními, ekologickými nebo jinými předpisy, je odesilatel povinen odevzdat je dopravci pří předání zboží k přepravě. Odesilatel odpovídá za škody, které dopravci vznikly neodevzdáním nebo opožděným odevzdáním takových listin, nebo i jejích nesprávností nebo nedostatečností. Dopravce odpovídá za škody vzniklé ztrátou dokladů, pokud byly uvedeny jako přílohy k NL.

d) Objednávka přepravy

1. Objednatel přepravy (obvykle speditér) předloží dopravci objednávku, která má charakter návrhu smlouvy o uzavření budoucí (přepravní) smlouvy podle § 289 až 292 Obchodního zákoníku. V objednávce objednatel přepravy specifikuje zejména druh, rozměry a množství zboží, požadovaný termín dodání (doplutí), požadovaný termín lodění (resp. počátek a konec přepravní smlouvy, viz odst. b) 1. těchto přepravních podmínek) a další požadavky (např. požadovaný způsob ochrany před povětrnostními vlivy a pod.). Objednatel přepravy použije bud obvyklého tiskopisu, nebo objednávku zpracuje volně jako dopis, fax, E-mail; vždy však musí mít všechny náležitosti objednávky.

2. Dopravce předloženou objednávku bud potvrdí, nebo sjedná s objednatelem přepravy změny (zejména ve stanovení počátku nebo konce přepravní smlouvy, v termínech, či v množství). Nejsou-li pro objednávanou přepravu sjednány tarifní podmínky, musí je dopravcem potvrzený výtisk, předaný objednateli přepravy, obsahovat.

3. Objednatel přepravy a dopravce mohou k takto potvrzené přepravě sjednat případně i telefonicky odchylky, např. v termínu apod. Každý z partnerů může vyžadovat písemné potvrzení dohodnuté změny. Není-li požadovaná změna druhou stranou potvrzena (akceptována), platí pro vzájemné vypořádání nároků z případných škod ustanoveni, která jsou uvedena v následujících odstavcích.

4. Sjednaná (potvrzená) přeprava může být objednatelem přepravy nebo dopravcem odvolána bez nároku na jakoukoliv náhradu nejpozději patnáctý den před sjednaným (potvrzeným) dnem nakládky. Je-li sjednaná (potvrzená) přeprava odvolána v době mezi čtrnáctým a pátým dnem před sjednaným (potvrzeným) dnem nakládky, má každý z partnerů (objednatel přepravy i dopravce) právo vyúčtovat partnerovi, který sjednanou (potvrzenou) přepravu odvolal, 10% sjednaného přepravného. Je-li sjednaná (potvrzená) přeprava odvolána mezi čtvrtým a prvním dnem před sjednaným (potvrzeným) dnem nakládky, má každý z partnerů právo vyúčtovat partnerovi, který sjednanou (potvrzenou) přepravu odvolal, 30% sjednaného přepravného.

5. Neodvolal-li dopravce přistavení lodního prostoru podle předchozího odstavce a nepřistaví-li lodní prostor na část nebo na celý sjednaný (potvrzený) přepravní objem ve sjednaném termínu, má objednatel přepravy právo vyúčtovat mu za každý i započatý den zdržení 5% sjednaného přepravného za nepřistavený přepravní objem. Sjednané přepravné může jako paušální náhradu případné škody objednatel přepravy dopravci vyúčtovat také tehdy, nepřistaví-li dopravce lodní prostor na část nebo na celý sjednaný (potvrzený) přepravní objem vůbec.


II.
Nakládka a vykládka
Obsah:

a) Nakládka a převzetí zboží od dopravce
b) Vykládka a předání zboží příjemci
c) Nakládací a vykládací doby, pobyt plavidla v přístavu
a) Nakládka a převzetí zboží od dopravce

1. Odesilatel předává zboží dopravci na sjednaném místě, kterým je obvykle nákladní prostor plavidla v určeném přístavu nakládky.

2. Dopravce přejímá zboží od odesilatele (jím určeného zástupce):
(1) podle váhy, udané odesilatelem bud v příkazu k nakládce, nebo v přepravní listině (NL);
(2) (podle váhy, stanovené z měření ponoru lodi před nakládkou a po nakládce;
(3) podle váhy, stanovené vážením na úředně přezkoušené váze kolejové, silniční, nebo pasové, kterou obsluhuje úředně přezkoušený a oprávněný pracovník (vážný), přičemž tato váha musí být v dostupné blízkostí, aby dopravce (jeho zástupce) měl možnost kontroly před vážením (je oprávněn požadovat důkaz o úředním přezkoušení váhy i oprávnění vážného) i kontroly v průběhu vážení (včetně např. toho, že nezatížená váha ukazuje nulu);
(4) podle počtu kusů (druh zboží nebo obalu, značky, čísla a pod.).

3. Nakládka zboží musí být provedena s odbornou péčí, aby zboží bylo v nákladním prostoru řádně roztříděno a uloženo dle dispozic vůdce plavidla, aniž by došlo k jeho poškození, nebo k poškození ostatního zboží. Veškeré náklady za naložení zboží a jeho uložení jdou na vrub objednatele překladu, který také ručí za poškození lodi nebo ostatního nákladu během nakládky a v souvislosti s ní.

4. Odesilatel musí nejpozději při převzetí zboží dopravcem předat dopravci všechny údaje potřebné k přepravě, zejména zapsat v přepravních dokladech zboží i obal způsobem v přepravě obvyklým, zajistit na zboží označení, které vydrží až do konce cesty, udat druh, stav, kvalitu, případně nebezpečnost, jakož i hmotnost, kubaturu, míry, počet nebo jinak vyjádřené množství zboží, a předat dopravci potřebné průvodní doklady, vyžadované přístavními, celními, zdravotními nebo jinými předpisy.
5. Převzetí zboží potvrzuje vůdce plavidla podpisem do NL.

6. Odesilatel a dopravce mohou sjednat, že nakládku zboží zajistí dopravce na náklady a riziko odesilatele.

b) Vykládka a předání zboží příjemci

1. Dopravce předává zboží příjemci na sjednaném místě.

2. Příjemce (nebo jím určený zástupce) přejímá zboží od dopravce:
(1) podle váhy, udané odesilatelem v přepravní listině (NL);
(2) podle váhy, stanovené z měření ponoru lodi před vykládkou a po vykládce;
(3) podle váhy, stanovené vážením na úředně přezkoušené váze kolejové, silniční, nebo pasové;
(4) podle počtu kusů (druh zboží nebo obalu, značky, čísla apod.).

3. Určení množství zboží, převzatého od odesilatele, a určení množství zboží, předaného příjemci, musí být spolu v souladu a příjemce proto nemůže bez souhlasu dopravce požadovat jiný způsob určení množství zboží při převzetí od dopravce, než byl použít dopravcem při převzetí od odesilatele.

4. Vykládka zboží musí být provedena s odbornou péčí, aby nebylo poškozeno ani vykládané zboží, ani ostatní náklad.

5. Převzetí zboží potvrzuje příjemce podpisem do NL.

6. Odesilatel a dopravce nebo příjemce a dopravce mohou sjednat, že vykládku zboží z plavidla zajistí dopravce na náklady odesilatele, resp. příjemce.

c) Nakládací a vykládací doby, pobyt plavidla v přístavu

1. Pobyt plavidel dopravce v přístavu je způsoben zejména jejich nakládkou, vykládkou, odlehčováním, kompletací zásilky, čekáním na nakládku, čekáním na vykládku, ošetřováním zboží (např. plynováním a pod.).

2. Čekání na nakládku (do dne sjednaného v objednávce) a čekání na vykládku (do dne zahájení vykládky podle stanovené nebo sjednané dodací lhůty) je risikem, jehož náklady nese dopravce (rejdař).

3. Čekání na ošetření zboží (např. plynováním) je ostatní dobou pobytu v přístavu. Ostatní doba pobytu v přístavu se počítá od 06. hodiny dne sjednaného pro ošetřeni zboží. Volná ostatní doba pobytu v přístavu se stanoví jednotně na 2,5 dne pro každé plavidlo bez ohledu na jeho nosnost, a zahrnuje čekání na ošetření zboží i vlastní ošetření zboží. Tato volná ostatní doba pobytu v přístavu však může být pro každou zásilku přiznána jen jednou.

4. Nakládací nebo vykládací doba se počítá od 06, nebo 14, hodiny. Je-li sjednán překlad i v noční směně, je počátkem nakládací nebo vykládací doby 22. hodina. Nakládacím nebo vykládacím dnem se rozumí doba dvou po sobě následujících směn v době od 06 do 22 hodin. Znamená to, že jeden půlden je 8 hodin resp. doba jedné směny. Nakládá-li se nebo vykládá-li se í v noční směně, platí tato noční směna (od 22 do 06 hodin) jako jeden nakládací nebo vykládací půlden.

5. Nakládací nebo vykládací doba neplyne v neděli a ve svátek, není-li oboustranně ujednáno jinak.

6. Ustanovení, týkající se vykládací a nakládací doby, platí i pro odlehčování plavidel nebo kompletaci zásilek.

7. Nakládací a vykládací doby jsou uvedeny v příloze těchto přepravních podmínek č. 1.


III.
Přeprava a odpovědnost za zboží
Obsah:

a) Volba plavidla a přepravní cesty
b) Přepravní překážky
c) Dodací lhůty
d) Odpovědnost dopravce za zboží
a) Volba plavidla a přepravní cesty

1. Dopravce určuje plavidlo, kterým bude přeprava provedena, není však vázán přepravit zboží určitým plavidlem, určitou cestou, nebo během určité doby, pokud není dohodnuto jinak.

2. Dopravce má právo přeložit zboží na jiné plavidlo, zboží přepravit pozemním dopravním prostředkem, nebo uložit zboží v překladišti, pokud to bude vyžadovat zájem zboží nebo lodi nebo opatření státní správy.

3. Dopravce má právo přepravovat ve stejném plavidle různé zboží a určuje dopravní cestu převzatého zboží.

4. Za den splnění výkonu podle přepravní smlouvy (den ukončení výkonu) se považuje u vnitrostátní přepravy doplutí plavidla do přístavu určení (pokud není stanoveno jinak v přepravní smlouvě).

b) Přepravní překážky

1. Za přepravní překážku se považuje každá událost, která může znesnadnit nebo znemožnit splnění přepravní smlouvy, aniž by tuto událost mohl odesilatel, dopravce, nebo příjemce předvídat nebo ovlivnit.

2. Přepravní překážkou jsou okolnosti, které znemožňují další přepravu, zejména vyšší moc, karanténa, mobilizace, vojenské cvičení, sabotáž, povstání, občanské nepokoje, stávka, blokáda, zabavení lodi nebo zboží, a opatření státní správy (např. zastavení plavby a pod.). Pojem vyšší moc znamená zejména záplavy a jiné přírodní katastrofy, zámrazu a chod ledu, vysoký nebo nízký stav vody, případně jiné vlivy povětrnosti.

3. Vznikne-li přepravní překážka před započetím nakládky zboží do lodi, mohou odesilatel a dopravce odstoupit od smlouvy, aniž by byli povinni vzájemně hradit jakékoliv škody nebo náhrady.

4. Vznikne-li přepravní překážka až po započetí nakládky lodi, ale ještě před jejím vyplutím
mohou odesilatel nebo dopravce odstoupit od smlouvy, přičemž nakládku zboží do lodi i vykládku zboží z lodi zajištuje odesilatel na svůj účet. Dopravce nemá nárok na přepravné, a po dobu trvání přepravní překážky ani na zdržné.

5. Vznikne-li přepravní překážka až po vyplutí naloženého plavidla z přístavu nakládky, ale sjednanou přepravu do cílového přístavu nelze pro přepravní překážku ve sjednaném termínu uskutečnit, mohou odesilatel anebo dopravce odstoupit od smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy odesilatel, má dopravce nárok na distanční dopravné. Odstoupí-li od smlouvy dopravce, ztrácí na úhradu distančního dopravného nárok. Odesilatel je však v obou případech povinen v přiměřené lhůtě na svůj účet zboží z lodi vyložit.

6. Vznikne-li přepravní překážka až po vyplutí naloženého plavidla z přístavu nakládky, ale sjednanou přepravu do cílového přístavu nelze pro přepravní překážku ve sjednaném termínu uskutečnit, a ani odesilatel ani dopravce neodstoupí od smlouvy, posuzuje se tento případ jako veplutí do přístavu útočiště, a vzniklé náklady (např. na překlad, na náhradní dopravu apod.) se rozvrhnou mezi plavidlo, dopravné a náklad poměrně podle jejich hodnoty.

7. Po dobu trvání přepravní překážky dodací lhůta neplyne a zdržné se neúčtuje.

c) Dodací lhůty

1. Dodací lhůta je doba od převzetí zboží dopravcem od odesilatele do ohlášení příjemci, že zboží je připraveno k předání v přístavu určení. Dodací lhůta se počítá v kalendářních dnech. Den převzetí zboží dopravcem se do dodací lhůty nepočítá. Dodací lhůta běží ode dne následujícího po dní převzetí zboží dopravcem, a končí dnem ohlášení příjemci o připravenosti zboží k předání (k vykládce).

2. Odesilatel a dopravce si mohou smluvit pro jednotlivé přepravy dodací lhůtu. Sjednaná dodací lhůta musí být zaznamenána do nákladního listu (NL). Sjednaná dodací lhůta je oboustranně závazná.

3. Sjednaná dodací lhůta (datum) znamená, že v tento den musí plavidlo doplout do cílového přístavu tak včas, aby mohlo být následující den přistaveno k nakládce nebo k vykládce. Není-li oboustranně ujednáno jinak, považuje se 06 hodin nejdříve následujícího dne za sjednaný začátek nakládky nebo vykládky. Je-li tímto nejdříve následujícím dnem neděle nebo svátek, považuje se za sjednaný začátek vykládky nebo nakládky plavidla až nejdříve následující pracovní den nebo sobota. Dřívější dojezd plavidla (před sjednanou dodací lhůtou) nezakládá dopravci (rejdaři) právo na zdržné za nenakládku nebo nevykládku plavidla ve dnech náležejících do sjednané dodací lhůty.

4. Překročí-li dopravce (rejdař) sjednanou dodací lhůtu, má odesilatel právo s výjimkou uvedenou v odst. b) 1., 2. vyúčtovat mu za každý i započatý den překročení dohodnutou částku.

d) Odpovědnost dopravce za zboží

1. Dopravce odpovídá za škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením zboží od jeho převzetí od odesilatele do jeho vydání příjemci, ledaže ji nebyl schopen odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

2. Dopravce neodpovídá za ztrátu nebo poškození zboží prokáže-li, že ztráta nebo poškození bylo způsobeno:
(1) odesilatelem, příjemcem, nebo majitelem zboží;
(2) nedostatky nebo přirozenou povahou zboží včetně obvyklého úbytku;
(3) vadným nebo nedostatečným obalem, na který dopravce upozornil jíž při převzetí zboží a tuto skutečnost zaznamenal do nákladního listu (NL)); jestliže dopravce na vadný nebo nedostatečný obal neupozorní, neodpovídá jen tehdy, jestliže vadnost obalu nebyla při převzetí zásilky zjistitelná.

3. Dopravce neodpovídá:
(1) za škodu na zboží, jehož nakládku, vykládku, nebo překládku zajistil odesilatel, příjemce, nebo majitel zboží, a vznikla-li tato škoda při nakládce, vykládce, nebo překládce;
(2) za škodu na zboží, které je pro své vlastnosti vystaveno nebezpečí poškození (zejména rezivění a oxydaci, plísni, samovznícení, kvašení, hnilobě, načichnutí a pod.), úbytku na váze (zejména vysychání a vypařování), popřípadě ztráty, pokud je prokázáno, že škoda z tohoto nebezpečí vznikla. V příloze č. 2 jsou stanoveny podíly ztráty na váze, za který dopravce neodpovídá.

4. Vzniká-li škoda podle ustanovení předchozích odstavců, je povinností dopravce vynaložit odbornou péči ke zmírnění škody.

5. Dopravce může svůj závazek plnit pomocí dalšího dopravce nebo pověřence a odpovídá potom přepravci, jako by přepravu nebo další závazky plnil sám.

6. Předání zboží neoprávněné osobě se posuzuje jako ztráta zboží.


IV.
Přepravné, pojištění,společná havárie
Obsah:

a) Přepravné
b) Pojištění
c) Společná havarie
a) Přepravné

1. Přepravným se rozumí dopravné, nízkovodní přirážky, kanálové, komorovací, mostní a přístavní poplatky, nebo i jiné, s úhradou za poskytnutí přepravy související, poplatky.

2. Plátcem přepravného je odesilatel nebo objednatel přepravy. Dopravce je oprávněn požadovat před provedením přepravy zajištění své pohledávky (např. směnkou nebo bankovním dokumentárním inkasem).

3. Právo vystavit fakturu (daňový doklad) vzniká dnem splnění výkonu. Jestliže vyúčtované přepravné není uhrazeno ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti, má dopravce právo účtovat podle § 369 Obchodního zákoníku ode dne splatnosti úroky z prodlení.

4. Dojde-li k úplné ztrátě zboží, nemá dopravce nárok na přepravné. Při částečné ztrátě zboží nebo při jeho poškození má dopravce nárok na přepravné pouze za zboží převzaté přepravcem po ukončení přepravy.

b) Pojištění

1. Odesilatel může sjednat s dopravcem pojištění zboží.

c) Společná havárie

1. Odesilatel (majitel zboží) je povinen zaplatit v případě společné havárie příspěvek v souladu s ustanovením § 32, odst. 2, zákona 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě a v souladu s ustanoveními § 29 až 34 vyhlášky 222/95 Sb.V.
Ustanovení společná a závěrečná
Obsah:

a) Náhrada škody
b) Uplatnění nároků na náhradu škody
c) Zástavní právo
d) Protokol o neshodě
a) Náhrada škody

1. Jestliže je dopravce povinen poskytnout náhradu, je povinen nahradit pří ztrátě zboží hodnotu, kterou zboží mělo v době předání v místě nakládky. Dopravce neodpovídá za nepřímé a následné škody.

2. Při poškození nebo částečné ztrátě zboží je dopravce povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou zboží v době převzetím dopravcem a hodnotou, kterou má zboží v poškozeném stavu.

3. Hodnota zboží se určí:
(1) podle faktury (daňového dokladu), nebo
(2) podle deklarované celní hodnoty, nebo
(3) podle poslední ceny, kótované na burze v zemi odeslání.

b) Uplatnění nároků na náhradu škody

1. Poškození zboží včetně zjištěného úbytku uplatní příjemce již při přejímání zboží při vykládce záznamem do NL.

2. Podkladem pro uplatnění nároků na náhradu škody je záznam v NL (případně zjišťovací zápis sepsaný zástupci příjemce a dopravce), provedený při vykládce zboží. Uplatní-li příjemce nárok na náhradu škody, musí NL s oboustranně podepsaným uvedením zjištěného poškození (příp. podepsaný zjišťovací zápis) k uplatnění náhradu na náhradu škody přiložit. Dopravce i příjemce mají právo zhotovit na vlastní náklady nezbytnou fotodokumentaci, a požadovat její přiložení k NL (příp. ke zjištovacímu zápisu). Součástí podkladů pro uplatnění nároků na náhradu škody se však mohou stát jen snímky, které jsou v podepsaném NL (příp. zjištovacím zápisu) uvedeny jako jeho součást (příloha).

3. Přepravce (odesilatel, příjemce, majitel zboží, speditér) uplatní u dopravce nárok na náhradu škody při úplné nebo částečné ztrátě nebo poškození zboží, a při překročení sjednané dodací lhůty; kromě písemného odůvodnění nároku předloží žádající přepravce (dále jen oprávněný):
(1) originál NL nebo jeho opis s vyznačením zjištění při přejímce zboží (příp. zjišťovací zápis);
(2) doklad o ceně zboží (daňový doklad, nebo celní doklad), nebo doklad o výši nákladů souvisejících s opravou poškozené zásilky, pokud je výše škody v době uplatnění nároku známa;
(3) doklad o úhradě přepravného.

4. Žádá-li o náhradu jménem oprávněného zástupce, musí předložit plnou moc vydanou oprávněným; tuto plnou moc si dopravce ponechá.

5. Dopravce rozhodne o předloženém (písemně uplatněném) nároku na náhradu škody do třech měsíců ode dne předložení žádosti, případně do třech měsíců ode dne, kdy byla žádost (po upozornění dopravcem) doplněna o stanovené doklady.

6. Veškeré nároky na dopravce se promlčují, nejsou-li uplatněny nejpozději jeden rok ode dne uzavření přepravní smlouvy.

c) Zástavní právo

1. Dopravce má k zajištění všech svých nároků vyplývajících z přepravní smlouvy zástavní právo k zásilce, dokud s ní může nakládat. Dopravce a odesilatel se dohodli, že se toto zástavní právo vztahuje i na splatné závazky dlužníka (odesilatele) z ostatních (dříve uzavřených) přepravních smluv.

2. Dopravce a odesilatel se dohodli, že nebude-li závazek odesilatele z přepravní smlouvy řádně a včas zaplacen, je dopravce oprávněn k uspokojení svých nároků prodat zadrženou zásilku (dále zástava) sám nebo prostřednictvím třetí osoby za cenu minimálně ve výši tržní ceny stanovené odhadcem oprávněným k této činnosti. O zamýšleném prodeji zástavy je dopravce povinen odesilatele písemně vyrozumět nejpozději 10 dnů před zahájením prodeje. Nepodaří-li se zástavu prodat do 15 dnů od zahájení prodeje, je dopravce oprávněn zástavu prodat za cenu stanovenou podle tohoto odstavce sníženou až o 50%.

3. Při prodeji zástavy je dopravce oprávněn uzavřít kupní smlouvu v zastoupení odesilatele tak, že kupní cena za prodej zástavy bude uhrazena na účet dopravce. Z takto uhrazené kupní ceny dopravce uspokojí svou splatnou pohledávku nebo její část a náklady spojené s prodejem zástavy. Případný zůstatek kupní ceny po uplatnění svých výše uvedených nároků převede dopravce do 15 dnů odesilateli.

4. Odesilatel k úkonům uvedeným v odst. V.c) 1-3 těchto přepravních podmínek zmocňuje dopravce, který toto zmocnění přijímá. Tato plná moc je účinná od vyrozumění odesilatele dopravcem o uplatnění zástavního práva dopravcem do uspokojení jeho pohledávky a po tuto dobu je neodvolatelná.

d) Protokol o neshodě

1. V případě zjištění odchylek od těchto přepravních podmínek je příslušný zodpovědný pracovník společnosti České přístavy, a.s. povinen vyplnit protokol o neshodě a zajistit další postup dle směrnice č.8 – Řízení neshod.