České přístavy, a.s. - Skladovací podmínky
České přístavy, a.s.Nabízené službyObchodní podmínkySkladovací podmínky

Skladovací podmínky

OBSAH:

I. Právní vztahy
II. Smlouva o skladování
III. Počátek a konec smlouvy o skladování
IV. Skladování zboží
V. Objednání uskladnění zboží
VI. Odpovědnost za zboží
VII. Nárok na náhradu škody při skladování a jeho uplatnění
VIII. Zástavní právo
IX. Protokol o neshodě

I.
Právní vztahy
1. Skladovací podmínky společnosti České přístavy, a.s. platí pro všechny kryté i nekryté sklady, skladovací plochy, složiště v ČR i v zahraničí a plavidla, provozované touto společností v ČR nebo v zahraničí (dále jen skladovatel).
2. Právní vztahy mezi skladovatelem a objednatelem skladování (dále jen ukladatel). se řídí smlouvou o skladování, a pokud v ní není dohodnuto jinak, těmito Skladovacími podmínkami a ustanoveními zákona č. 513/91 Sb.-Obchodního zákoníku v platném znění (dále jen OZ).
II.
Smlouva o skladování
1. Smlouvou o skladování (případně oboustranně potvrzenou objednávkou) se skladovatel zavazuje převzít zboží, aby je uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to skladné.
2. Skladovatel je povinen zboží při jeho předání ukladatelem převzít a převzetí zboží písemně potvrdit.
3. Ukladatel platí skladné ode dne převzetí zboží ve výši a způsobem dohodnutým ve smlouvě o skladování.
4. Jestliže si ukladatel zboží nevyzvedne do data ukončení smlouvy, náleží skladovateli skladné za celou dobu, po kterou u něho bylo zboží uloženo.
5. Ukladatel je povinen na výzvu skladovatele uhradit úroky z prodlení za pozdní úhradu skladného v souladu s ustanovením § 369 OZ.
6. Skladné kryje všechny náklady spojené se skladováním. Nejsou v něm zahrnuty náklady na vykládku zboží k uskladnění z dopravního prostředku, na nakládku zboží po uskladnění do dopravního prostředku ani náklady na pojištění zboží.
7. Skladovatel není povinen dát zboží pojistit ani na žádost ukladatele. Ukladatel si může své zboží dát pojistit na své náklady.
III.
Počátek a konec smlouvy o skladování
1. Smlouva o skladování počíná jejím podpisem ukladatelem a skladovatelem a termínem, který je v ní stanoven.
2. Smlouva o skladování končí v termínu, který je v ní, nebo ve smyslu jejího znění, stanoven. Za ukončení nakládky se pokládá:
(1) předání naloženého železničního vozu (vozů) drážnímu dopravci, je-li zboží přepravováno z místa uskladnění po železnici;
(2) převzetí nákladu řidičem, je-li zboží přepravováno z místa uskladnění po silnici;
(3) převzetí nákladu vůdcem plavidla, je-li zboží přepravováno z místa uskladnění po vodě.
IV.
Skladování zboží
1. O tom, zda je zboží způsobilé ke skladování a za jakých podmínek, rozhoduje skladovatel. Skladovatel není povinen uzavřít smlouvu o skladování a zboží uskladnit. Své rozhodnutí neuskladnit zboží není povinen zdůvodnit.
2. Skladováním zboží se podle těchto skladovacích podmínek rozumí zejména období mezi těmito úkony:
(1) převzetí zboží ke skladování ve skladech, na krytých rampách, na složištích, nebo v plavidlech, a skladování podle písemných dispozic ukladatele v souladu se smlouvou o skladování;
(2) vydání zboží ze skladu, kryté rampy, složiště, nebo z plavidla podle písemných dispozic ukladatele v souladu se smlouvou o skladování;
3. Na zvláštní objednávku a úhradu mimo skladné může skladovatel provést zejména tyto úkony:
(1) vyložení zboží z příchozího dopravního prostředku a přemístění na místo uskladnění, resp. přemístění zboží z místa uskladnění na místo nakládky do odvážejícího dopravního prostředku a jeho naložení;
(2) vážení zboží;
(3) počítání zboží;
(4) třídění zboží;
(5) značkování zboží;
(6) pytlování zboží, svazkování, ukládání na palety, upevnění zboží popruhy;
(7) braní vzorků z uskladněného zboží;
(8) zajištění zboží proti klimatickým vlivům podle pokynů ukladatele.
Tyto úkony mohou být rovněž dohodnuty ve smlouvě o skladování.
4. Skladovatel je povinen uložit zboží každého ukladatele odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že jde o zboží ukladatele. Ukladatel má právo kontrolovat stav skladovaného zboží a brát z něj vzorky.
5. Skladovatel má právo bez příkazu ukladatele přemístit zboží na jiné místo ve skladu nebo do jiného skladu. Nárok na úhradu však má pouze tehdy, provede-li přesun na příkaz ukladatele, nebo není-li zboží vyklizeno ve sjednané lhůtě.
6. Skladovatel zboží přejímá zpravidla podle značek, čísel, počtu kusů, popř. podle míry nebo váhy, udané v průvodních listinách a jejich přílohách, předložených ukladatelem. Zboží se skladuje a vydává zpravidla podle značek, čísel, počtu kusů, popř. podle míry nebo váhy, udané v průvodních listinách a jejich přílohách, předložených skladovatelem.. Takto stanovené množství je závazné pro ukladatele i skladovatele. Nebylo-li zboží při převzetí skladovatelem váženo, neodpovídá skladovatel za váhu, ale jen za počet kusů nebo míru.
7. Zboží může být ze skladu vydáno bud najednou, po částech nebo v jednotlivých kusech, vždy pouze podle písemného příkazu ukladatele.
8. Je-lí sjednána smlouva o skladování na dobu určitou, může ukladatel vyzvednout zboží ještě před jejím uplynutím, musí však předem zaplatit skladné za celou smluvenou dobu.
9. Skladovatel může odstoupit od smlouvy o skladování zboží:
(1) zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu zboží a hrozí-li z ní skladovateli značná škoda;
(2) dluží-li ukladatel splatné skladné déle jak 1 měsíc;
(3) hrozí-li vznik podstatné škody na uloženém zboží, a skladovatel ji nemůže odvrátit;
(4) nevyzvedne-li ukladatel zboží po skončení doby, po kterou je skladovatel povinen zboží skladovat;
(5) kdykoliv z důvodu naléhavého veřejného zájmu (stanoví-li tak nebo vydají-li rozhodnutí orgány státní správy).

Po odstoupení od smlouvy stanoví skladovatel přiměřenou lhůtu k vyzvednutí zboží a tuto lhůtu sdělí písemně ukladateli s upozorněním, že jinak ve smyslu § 534 OZ v platném znění zboží prodá.
10. Neuvolní-li ukladatel sklad ve stanovené lhůtě (nedá-li příkaz k vyskladnění, resp. neumožní-li vyskladnění zboží) a nedohodne-li se se skladovatelem o prodlouženi smlouvy o skladování, má skladovatel právo vyúčtovat za první (i započatý) týden překročení lhůty smluvní pokutu ve výši 25% sjednaného skladného, za druhý (i započatý) týden překročení lhůty smluvní pokutu ve výši 50% sjednaného skladného, za třetí a další (i započatý) týden překročení lhůty smluvní pokutu ve výši 100% sjednaného skladného.
11. Po marném uplynutí lhůty, kterou stanovil skladovatel pro vyzvednutí uskladněného zboží při odstoupení od smlouvy nebo při výpovědi smlouvy o skladování, může skladovatel, po předchozím upozornění ukladatele, skladované zboží prodat na účet ukladatele. Od výtěžku prodeje, který je skladovatel povinen ukladateli bez zbytečného odkladu vydat, si může odečíst kromě skladného i vynaložené náklady, spojené s prodejem.
V.
Objednání uskladnění zboží
1. Nejpozději při počátku vykládky/nakládky zboží k uskladnění/vyskladnění z dopravního prostředku/nákladního prostoru musí skladovatel obdržet od ukladatele objednávku k uskladnění/vyskladnění zboží. Po převzetí zboží do skladu obdrží ukladatel potvrzený dodací nebo nákladní list.
2. V objednávce ukladatel specifikuje:
(1) druh zboží (včetně jeho označení šestimístným kódem podle Celního sazebníku ČR);
(2) jeho množství (váhu, počet kusů, druh obalu, značky a čísla);
(3) číslo/jméno lodi,vagonu nebo auta, kterým zboží do přístavu došlo nebo kterým má odejít;
(4) odkud zboží došlo nebo kam má odejít;
(5) druh a rozsah požadované skladovací služby;
(6) ostatní požadavky (uložit pod střechou, plachtovat, vážit, počítat, třídit, přebalit a pod.).
3. Skladovatel není povinen objednávku ke skladování převzít.
VI.
Odpovědnost za zboží
1. Skladovatel odpovídá za škodu na skladovaném zboží, která vznikla po jeho převzetí k uskladnění, a to až do dne vydání zboží, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče – živelné katastrofy.
2. Skladovatel neodpovídá za škodu na zboží, jestliže byla způsobena:
(1) ukladatelem nebo vlastníkem zboží;
(2) vadou nebo přirozenou povahou uloženého zboží;
(3) vadným obalem, na který skladovatel při převzetí zboží ukladatele upozornil a toto upozornění zapsal do potvrzení o převzetí zboží; neupozornil-li skladovatel na vadnost obalu, neodpovídá za škodu na zboží jen tehdy, když vadnost obalu nebyla seznatelná.
3. Vznikla-li škoda způsobem uvedeným v předchozím odstavci, je skladovatel povinen vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší.
VII.
Nárok na náhradu škody při skladování a jeho uplatnění
1. Jestliže je skladovatel povinen poskytnout náhradu, je povinen nahradit při ztrátě zboží cenu, kterou zboží mělo v době předání ke skladování. Skladovatel neodpovídá za nepřímé a následné škody.
2. Při poškození, znehodnocení, nebo částečné ztrátě zboží je skladovatel povinen nahradit rozdíl mezi cenou zboží v době převzetí k uskladnění a cenou, kterou má zboží v poškozeném stavu, resp. po částečné ztrátě.
3. Cena zboží se určí podle faktury (daňového dokladu), nebo podle celních dokladů, nebo podle poslední kotované ceny tohoto zboží na komoditní burse.
4. Je-li škoda zjevná a patrná a zapsaná v příslušném dokladu (Všeobecný nebo Komerční zápis ČD, mezinárodní přepravní doklad nebo nákladní list při silniční dopravě, nákladní list při vodní dopravě) při převzetí zboží skladovatelem, má skladovatel právo požadavek ukladatele na náhradu škody odmítnout a odkázat ukladatele na dopravce, který zboží (zásilku) do přístavu dovezl. O poškození zboží, které bylo zjištěno pří převzetí, uvědomí skladovatel neprodleně ukladatele.
5. Bylo-li zboží vyskladněno bez záznamu o poškození (úbytku, vadě), není ukladatel oprávněn uplatňovat vůči skladovateli nárok na náhradu škody na základě poškození zboží zjištěném až po vyskladnění.
6. Ukladatel, který požaduje náhradu škody za poškození (úbytek, vadu) zboží, předloží kromě písemného odůvodnění nároku ještě:
(1) smlouvu o skladování;
(2) zjištovací zápis s případnými přílohami;
(3) doklad o úhradě skladného (kdo a kdy skladné platil);
(4) doklad o ceně zboží (daňový doklad, nebo celní doklad), doklad o výši nákladů souvisejících s opravou poškozené zásilky (pokud je výše těchto nákladů v době uplatnění nároku známa), doklad o hodnotě poškozeného resp, chybějícího zboží (např. znalecký posudek o míře poškození, resp. nezbytném snížení ceny).
7. Skladovatel oznámí ukladateli své rozhodnutí písemně nejpozději do třech měsíců ode dne předložení žádostí, případně do třech měsíců ode dne, kdy byl (po upozornění skladovatele) uplatněný nárok doplněn o vyžádané doklady.
VIII.
Zástavní právo
1. Skladovatel má k zajištění všech svých nároků vyplývajících ze smlouvy o skladování zástavní právo k uskladněnému zboží, dokud s ním může nakládat. Skladovatel a ukladatel se dohodli, že se toto zástavní právo vztahuje i na splatné závazky dlužníka (ukladatele) z ostatních (dříve uzavřených) smluv o skladování.
2. Skladovatel a ukladatel se v souladu s ustanoveními OZ v platném znění dohodli, že nebude-li závazek ukladatele ze smlouvy o skladování řádně a včas zaplacen, je skladovatel oprávněn k uspokojení svých nároků prodat uskladněné zboží (dále zástava) sám nebo prostřednictvím třetí osoby za cenu minimálně ve výší tržní ceny stanovené odhadcem oprávněným k této činnosti. O zamýšleném prodeji zástavy je skladovatel povinen ukladatele písemně vyrozumět nejméně 10 dnů před zahájením prodeje. Nepodaří-li se zástavu prodat do 15 dnů od zahájení prodeje, je skladovatel oprávněn zástavu prodat za cenu stanovenou podle tohoto odstavce sníženou o 30%.
3. Při prodeji zástavy je skladovatel oprávněn uzavřít kupní smlouvu v zastoupení ukladatele tak, že kupní cena za prodej zástavy bude uhrazena na účet skladovatele. Z takto uhrazené kupní ceny skladovatel uspokojí svou splatnou zajištěnou pohledávku nebo její část a náklady spojené s prodejem zástavy. Skladovatel vydá ukladatéli výtěžek z prodeje zástavy převyšující zajištěnou pohledávku včetně příslušenství a účelně vynaložených nákladů na prodej zástavy do 15 dnů od uspokojení zajištěné pohledávky.
4. Ukladatel k úkonům uvedeným v odst. VIII. 1. až 3. zmocňuje skladovatele, který toto zmocnění přijímá. Tato plná moc je účinná od vyrozumění ukladatele o uplatnění zástavního práva skladovatelem do uspokojení jeho zajištěné pohledávky, a po tuto dobu je neodvolatelná.
IX.
Protokol o neshodě
1. V případě zjištění odchylek od těchto skladovacích podmínek je příslušný zodpovědný pracovník skladovatele povinen vyplnit protokol o neshodě a zajistit další postup dle směrnice SK č.8 – Řízení neshod