České přístavy, a.s. - Překladní podmínky
České přístavy, a.s.Nabízené službyObchodní podmínkyPřekladní podmínky

Překladní podmínky

I.
Základní ustanovení
Obsah:

a) Právní vztahy
b) Překladní smlouva
c) Počátek a konec překladní smlouvy
d) Objednávka – Knihovací dopis
e) Sjednaný začátek vykládky nebo nakládky
a) Právní vztahy

1. Tyto překladní podmínky společnosti České přístavy, a. s. (dále jen překladní podmínky) stanoví v souladu s ustanovením § 273, odst. 1, zákona 513/91 Sb. – Obchodního zákoníku v posledním znění, základní podmínky vztahů mezi provozovatelem překladu (dále jen ČP) a objednatelem překladu (plátcem překladného) při nakládce, vykládce, kompletaci, nebo odlehčování zásilek (dále jen překlad) v přístavech (překladištích, překladních polohách), v nichž je provozovatelem překladu společnost České přístavy, a. s.

2. Tyto překladní podmínky jsou nedílnou součástí překladní smlouvy mezi společností České přístavy, a. s. a objednatelem překladu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

b) Překladní smlouva

1. Objednatel překladu, kterým je obvykle zasilatel, rejdař, nebo majitel zboží, uzavře se společností ČP překladní smlouvu. Překladní smlouva musí obsahovat:
(1) název a sídlo provozovatele překladu a označení přístavu, ve kterém má být požadovaný překlad proveden;
(2) název a sídlo objednatele překladu a jméno fysické osoby, která překlad objednává;
(3) označení zboží, které má být překládáno (popis resp. označení zboží včetně šestimístného kódu podle Celního sazebníku ČR, údaj o jeho množství a údaj o nebezpečnosti zboží podle ADR);
(4) požadovaný překladní úkon (úkony);
(5) ostatní identifikační údaje, které se vztahují ke zboží (např. čísla vagónů nebo aut, jména plavidel a pod.);
(6) požadovaný resp. sjednaný termín (období) překladu ;
(7) další sjednané podmínky, za kterých budou překladní a související služby poskytnuty, včetně ceny a platebních podmínek;
(8) datum uzavření překladní smlouvy.

2. Překladní smlouva je zásadně uzavírána v písemné formě. Za překladní smlouvu je považována i vzájemně potvrzená objednávka, která splňuje všechny potřebné náležitosti dle předchozího odstavce.

c) Počátek a konec překladní smlouvy

1. Nestanoví-li některé z předchozích vzájemných ujednání (např. smlouva o uzavření budoucí smlouvy o překladu zboží v přístavu ČP) jinak, je počátkem platnosti překladní smlouvy mezi ČP a objednatelem překladu její podepsání oběma smluvními stranami nebo datum uvedené ve smlouvě.

2. Není-li sjednáno jinak, platí jako konec překladní smlouvy:

(1) předání naloženého železničního vozu (vozů) drážnímu dopravci, je-li zboží přepravováno z přístavu po železnici;
(2) převzetí nákladu řidičem, je-li zboží přepravováno z přístavu po silnici;
(3) převzetí nákladu vůdcem plavidla, je-li zboží přepravováno z přístavu po vodě;
(4) uskladněním zboží.

3. Překlad se uskutečňuje za smluvní ceny. Objednatel překladu uhradí úplatu za překlad nejpozději do dvou týdnů ode dne vystavení daňového dokladu, nestanoví li překladní smlouva jinak

d) Objednávka

1. Objednatel překladu může též na požadovaný překlad předložit písemnou objednávku. K tomu účelu buď použije doporučeného tiskopisu, nebo zpracuje objednávku jako dopis nebo fax; vždy však musí dbát na informační úplnost.

2. V objednávce objednatel překladu specifikuje zejména druh zboží, jeho množství, zvláštní vlastnosti (nebezpečnost, křehkost, váhu kusu nad 500 kg a pod.), požadovaný termín či období, druh a rozsah požadované překladní nebo skladovací služby (včetně např. požadovaného možného denního překladního výkonu), a ostatní požadavky (např. uložit pod střechou, plachtovat, počítat, zvážit, označit, třídit, přebalit a pod.).

3. Pracovník ČP objednávku potvrdí, případně sjedná s objednatelem překladu změny (např. v termínech a pod.) podle provozních a kapacitních možností. Potvrzená objednávka je pro objednatele překladu dokladem o smluvním zajištění požadované služby.

4. Pracovník ČP není povinen objednávku od objednatele překladu přijmout. Své rozhodnutí nepřijmout objednávku a odmítnout překlad není povinen zdůvodnit.

e) Sjednaný začátek vykládky nebo nakládky

1. Překlad zboží z a do železničních vozů, aut, nebo plavidel příslušný přístav ČP plánuje a očekává zejména podle údajů uvedených v překladní smlouvě nebo v objednávce.

2. Zahájení překladu zboží z nebo do plavidla (dále jen sjednaný začátek vykládky nebo nakládky plavidla) sjedná objednatel překladu s pracovníkem ČP. Sjednaný začátek vykládky nebo nakládky plavidla je rozhodující pro stanovení začátku vykládací a nakládací doby a k případnému uplatnění přirážky za překlad v noční směně, v neděli nebo ve svátek.

3. Vykládka (nakládka) plavidel v noční směně, v neděli nebo ve svátek je vykládkou (nakládkou) mimořádnou, musí být objednatelem překladu výslovně vyžádána, a společnost je oprávněna účtovat za překlad v noční směně a za překlad v neděli nebo ve svátek přirážky k překladnému. Přirážku za překlad v noční směně může ČP stanovit až do výše 100% sjednaného překladného. Přirážku za překlad v neděli a ve svátek včetně přirážky za překlad v noční směně v neděli a ve svátek může ČP stanovit až do výše 150% sjednaného překladného. Použití těchto přirážek a jejich výše musí být potvrzeno ve smlouvě nebo objednávce.

4. Sjednaný začátek vykládky (nakládky) plavidel lze sjednat nejdříve 10 kalendářních dnů před požadovaným dnem zahájení vykládky (nakládky). Začátek vykládky plavidla (skupiny plavidel) pro překlad voda – železnice musí být sjednán nejpozději 72 hodin před požadovaným dnem zahájení vykládky.

5. Sjednanou vykládku (nakládku) může objednatel překladu zrušit. Zruší-li objednatel překladu sjednanou vykládku (nakládku), je společnost oprávněna požadovat na objednateli překladu smluvní pokutu ve výši 10 tis.Kč za každý půlden za neúčelně a marně vynaložené náklady (např. překladní personál, posunovací lokomotiva apod.). Tato smluvní pokuta se vypočítá nejvýše za tolik dnů, na kolik dnů byl překlad sjednán.

6. Vzniknou-li z viny objednatele překladu vyšší náklady za pobyt vagónů, je ČP oprávněn požadovat na něm jejich úhradu podle údajů drážního dopravce. Vyúčtování těchto vyšších nákladů za pobyt vagónů musí ČP vůči objednateli překladu uplatnit nejpozději 3 měsíce po ukončení sjednaného překladu, přičemž správnost a oprávněnost účtované částky musí prokázat.
II.
Překlad zboží
Obsah:

a) Převzetí zboží od objednatele překladu nebo od předchozího dopravce
b) Předání zboží objednateli překladu nebo následujícímu dopravci
c) Odpovědnost společnosti za úbytek na váze
d) Překlad zboží
a) Převzetí zboží od objednatele překladu nebo od předchozího dopravce

1. ČP přejímá zboží bud od objednatele překladu (jeho zástupce) nebo od předchozího dopravce.

2. ČP přejímá zboží
(1) podle váhy, udané odesilatelem ve smlouvě (objednávce, knihovacím dopise) nebo v přepravní listině předchozího dopravce, měřením ponoru nebo vážením na úředně přezkoušené váze;
(2) podle váhy, stanovené nezávislou pověřenou organizací z údajů měření ponoru lodi před vykládkou a po vykládce;
(3) podle váhy, stanovené vážením na úředně přezkoušené váze kolejové, silniční, nebo pasové;
(4) podle počtu kusů (druh zboží nebo obalu, značky, čísla a pod.).

3. Objednatel překladu ve smlouvě (objednávce) určí, od koho společnost zboží převezme, a jak bude stanoveno jeho množství.

4. Pokud objednatel překladu nepožadoval ve smlouvě (objednávce) vážit při převzetí, neodpovídá ČP za váhové rozdíly, vzniklé při předání zboží objednateli překladu nebo následujícímu dopravci.

b) Předání zboží objednateli překladu nebo následujícímu dopravci

1. ČP předává zboží bud objednateli překladu (jeho zástupci) nebo následujícímu dopravci.

2. ČP předává zboží:
(1) podle váhy, zjištěné při převzetí zboží (váha byla udána v objednávce – knihovacím dopise nebo v přepravní listině předchozího dopravce, měřením ponoru nebo vážením na úředně přezkoušené váze);
(2) podle váhy, stanovené nezávislou pověřenou organizací;
(3) podle váhy, stanovené vážením na úředně přezkoušené váze kolejové, silniční, nebo pasové;
(4) podle počtu kusů (druh zboží nebo obalu, značky, čísla a pod.).

3. Pokud objednatel překladu nepožadoval ve smlouvě (objednávce) vážit při předání, neodpovídá ČP za váhové rozdíly.

4. Objednatel překladu ve smlouvě (objednávce, knihovacím dopise) určí, komu společnost zboží předá, a jak bude stanoveno jeho množství.

c) Odpovědnost společnosti za úbytek na váze

1. Při importní přepravě volně loženého zboží po vodě platí:
(1) ČP neodpovídá za váhové rozdíly mezi váhou udanou odesilatelem měřením ponoru před nakládkou a po nakládce a váhou zjištěnou vážením na úředně přezkoušené váze kolejové, silniční, nebo pasové;
(2) ČP odpovídá za váhový rozdíl mezi váhou zjištěnou nezávislou pověřenou organizací měřením ponoru před vykládkou a po vykládce a vážením na úředně přezkoušené váze kolejové, silniční, nebo pasové při předání zboží objednateli překladu nebo dalšímu dopravci. V tomto případě odpovídá ČP pouze za rozdíl, který je větší než 1% z váhy určené vážením bez ohledu na počet manipulací (překladů) a dobu skladování;
(3) ČP neodpovídá za rozdíl mezí váhou volně loženého zboží v plavidle stanovenou odesilatelem a doloženou vážním lístkem úředně přezkoušené váhy (kolejové, silniční, nebo pasové) z místa nakládky, a váhou zjištěnou při předání zboží objednateli přepravy nebo dalšímu dopravci vážením na úředně přezkoušené váze (kolejové, silniční, nebo pasové).

2. Při exportní přepravě volně loženého zboží po vodě platí:
(1) ČP odpovídá za váhový rozdíl mezi váhou zjištěnou vážením na úředně přezkoušené váze kolejové, silniční, nebo pasové při převzetí zboží a mezi váhou zjištěnou nezávislou pověřenou organizací měřením ponoru před nakládkou a po nakládce. V tomto případě odpovídá ČP pouze za rozdíl, který je větší než 1 % z váhy určené vážením bez ohledu na počet manipulací (překladů) a dobu skladování.

3. Pro ostatní úbytky volně loženého zboží zjištěné při předání zboží objednateli překladu nebo dalšímu dopravci platí:
(1) váhové rozdíly, zjištěné při předání zboží objednateli překladu nebo dalšímu dopravci po překladu, lze kumulovat, a lze je vyrovnat za celý sjednaný objem (obchodní případ);
(2) ČP neručí za váhové rozdíly vzniklé v důsledku zvláštního charakteru zboží (změny hmotnosti v důsledku vysychání apod.).

d) Překlad zboží

1. Překladem se rozumí souhrn mechanizovaných a ručních úkonů, potřebných k přemístění zboží. Každý technologicky ucelený souhrn překladních úkonů lze zařadit bud do skupiny přímý překlad, nebo do skupiny nepřímý překlad.
Přímým překladem se rozumí přemístění zboží z jednoho dopravního prostředku do druhého, aniž bylo uloženo do skladu, na rampu, nebo na manipulační plochu; je-li však takovéto uložení nezbytné z technologických důvodů (z důvodů na straně ČP, objednatelem překladu nepožadované), potom se označení přímý překlad nemění.
Nepřímým překladem se rozumí přemístění zboží z dopravního prostředku a jeho uložení ve skladu, na rampě, nebo na manipulační (skladové) ploše (vykládka a uskladnění) nebo přemístění zboží ze skladu, z rampy, nebo z manipulační (skladové) plochy, a jeho naložení na dopravní prostředek (vyskladnění a nakládka). ČP je povinen provádět překlad zboží s vynaložením veškeré odborné péče a má právo rozhodnout, zda je zboží (včetně obalu) způsobilé pro překlad a za jakých podmínek.

2. Překladnímí úkony se rozumí zejména:
(1) přejímání zboží od předcházejícího dopravce;
(2) předávání zboží následujícímu dopravci;
(3) přemístování zboží mechanicky nebo ručně (včetně upevnění zboží na závěsné zařízení jeřábu nebo uchopení jiným překladním zařízením, a sejmutí zboží se závěsného zařízení jeřábu nebo jeho uvolnění z jiného překladniho zařízení);
(4) uložení a zajištění zboží v plavidle nebo na něm, v železničních vozech, nebo na ložné ploše (v ložném prostoru) kamionu nebo auta (přívěsu, návěsu), jakož i přemístění pomocného materiálu, patřícího k zásilce (zajištovací materiál – klíny, podložky, úvazky, podklady, vázací drát apod.) hradí objednatel překladu;
(5) otevření a zavření železničního vozu;
(6) vyčistění (případně i vymetení) železničních vozů a plavidel od zbytků vyloženého zboží, a upevnění snímatelných částí železničních vozů;
(7) upevnění potřebného utěsnění (vč. zahrážek) při nakládce sypaného zboží;
(8) sejmutí zahrážek, resp. dalšího použitého utěsnění při vykládce sypaného zboží;
(9) egalisace – úprava nákladu, provedená v nakládací poloze na příslušnou váhu volně loženého (sypaného) zboží v železničním voze;
(10) přemístění zásilek v dosahu nábřežního jeřábu bez použití jiného překladního nebo dopravního mechanismu nebo bez ručního přesunu;
(11) vnitroskladové manipulace, související s překladem zboží ze skladu nebo do skladu, a to jednak uvolnění zboží k překladu, jednak přemístění zboží ve skladu z místa uložení k překladní manipulační poloze tohoto skladu;
(12) oznámení o uskladnění nebo vyskladnění zboží.

3. Překladními úkony prováděnými pouze na zvláštní objednávku jsou zejména:
(1) vážení zboží na kolejové, silniční, nebo skladištní váze;
(2) počítání zboží;
(3) tříděni zboží;
(4) značkování zboží;
(5) pytlování zboží, svazkování, ukládání na palety, upevnění zboží popruhy;
(6) vyprazdňování nebo plnění kontejnerů;
(7) plnění nebo vyprazdňování velkoobjemových žoků (BIGBAG);
(8) vyskladňování zboží, které došlo jako jedna partie, je vyskladňováno po částech a je třeba je po vyskladnění třídit;
(9) braní vzorků ze zboží;
(10) ošetřování zboží (dolévání provozních nebo ochranných náplní, dosolování a pod.);
(11) zajištění zboží proti klimatickým vlivům podle pokynů objednatele překladu;
(12) drobné opravy obalů ;
(13) vnitroskladové manipulace, související s překladem zboží ze skladu nebo do skladu, a to jednak uvolnění zboží k překladu, jednak přemístění zboží ve skladu z místa uložení k překladní manipulační poloze tohoto skladu, je-li toto přemístění provedeno v důsledku chybných pokynů objednatele překladu nebo na jeho objednávku.

4. Předměty o váze větší než 500 kg musí mít na povrchu (obalu) vyznačenou váhu, označeno těžiště, a musí být označena místa pro zavěšení.

5. Nebezpečné zboží musí být označeno předepsanými symboly, číslicemi vyjadřujícími třídu nebezpečnosti a případně též UNC kódem.

6. Překladem zboží se rozumí manipulace se zbožím, které je v obvyklém stavu.
Pokud je zboží spečené, slepené, ztvrdlé, zmrzlé, namočené, nesprávně ložené, nepodložené, s poškozeným obalem nebo se jinak vymyká pojmu obvyklý stav, takže překlad je obtížný a časově náročný, případně vyžaduje změnu technologie překladu, náleží ČP přirážka k překladnému.
ČP je oprávněn rozhodnout, zda zboží je či není v obvyklém stavu, a je oprávněn provedení překladu odmítnout. Rovněž může stanovit nové podmínky, za kterých bude požadovaný překlad proveden.
III.
Nakládací a vykládací doby
Obsah:

a) Nakládací a vykládací doby dopravních prostředků
a) Nakládací a vykládací doby dopravních prostředků
1. Nakládací nebo vykládací doba plavidel a jiných dopravních prostředků může být sjednána mezi ČP a objednatelem překladu v překladní smlouvě (objednávce).
IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Obsah:

a) Odpovědnost za zboží
b) Nárok na náhradu škody při překladu zboží a jeho uplatnění
c) Zástavní právo
d) Protokol o neshodě
a) Odpovědnost za zboží

1. ČP odpovídá za úplnost a neporušenost zásilky od počátku do konce překladní smlouvy. Tato odpovědnost se týká závad a škod způsobených vlastním překladem, pokud je provozovatel překladu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

2. Zjistí-li ČP při provádění překladu závady v úplnosti a neporušenosti zásilky, musí potřebné záznamy (uvedeny v bodě 3.) vyhotovit nejpozději při ukončení vykládky (železničního vagonu, auta, plavidla). Vyžaduje li charakter poškození zhotovení fotodokumentace, musí být v příslušných záznamech uvedena jako jejich příloha. Pro interní potřebu vyplní příslušný odpovědný pracovník ČP Protokol o neshodě.

3. Potřebné záznamy dle bodu 2.:
(1) v případě vykládky železničního vagonu – před započetím vykládky vystavení Všeobecného zápisu nebo Komerčního zápisu pracovníkem ČD;
(2) v případě silniční přepravy – zapsání zjištěné závady do mezinárodního přepravního dokladu, případně jiného přepravního překladu (nákladní list);
(3) v případě vodní přepravy – zapsání do nákladního listu.

4. ČP neodpovídá za škody, které vznikly na překládaném nebo skladovaném zboží, a byly způsobeny objednatelem překladu, zvláštní povahou zboží, vadností zboží, dále vadností nebo nedostatečností obalu, kterou nemohla společnost poznat, a neodvratnou náhodou nebo tím, že objednatel překladu trval na překladu nebo skladování zboží bez odstranění závad, na které byl ČP předem upozorněn.

5. Společnost neodpovídá za ztrátu nebo poškození zboží způsobené vyšší mocí, mobilizací, vojenskými cvičeními, válkou, sabotáží, povstáním nebo občanskými nepokoji, stávkou, blokádou, rekvizicí a jinými úředními nebo státními opatřeními.

b) Nárok na náhradu škody při překladu zboží a jeho uplatnění

1. Jestliže je ČP povinen poskytnout náhradu, je povinen nahradit při ztrátě zboží hodnotu, kterou zboží mělo v době předání k překladu. Společnost neodpovídá za nepřímé a následné škody.

2. Při poškození nebo částečné ztrátě zboží je ČP povinen nahradit rozdíl mezi hodnotou zboží v době převzetí dopravcem a hodnotou, kterou má zboží v poškozeném stavu, resp. po částečné ztrátě.

3. Hodnota zboží se určí podle faktury (daňového dokladu), případně podle celních dokladů.

4. Je li škoda zjevná a patrná, a proto již při převzetí zboží byla ČP o poškození zboží (jeho úbytku, ztrátě) vyhotovena potřebná dokumentace dle odst a) 2. 3., uplatní objednatel překladu nárok na náhradu škody u dopravce, který zboží (zásilku) ČP dovezl k provedení překladu.

5. Objednatel překladu, který požaduje náhradu škody za poškození (úbytek, vadu) zboží, přiloží k písemného odůvodnění nároku veškerou dokumentaci, s tímto poškozením související:
(1) potvrzenou smlouvu nebo objednávku; přiloží-li jeho fotokopii, musí předložit i originál, a určený pracovník ČP fotokopií ověří (správnost potvrdí svým podpisem);
(2) doklady dle odst. a) 3. s případnými přílohami;
(3) doklad o úhradě překladného (kdo a kdy překladné platil);
(4) doklad o ceně zboží (daňový doklad, nebo celní doklad), doklad o výši nákladů souvisejících s opravou poškozené zásilky (pokud je výše těchto nákladů v době uplatnění nároku známa), doklad o hodnotě poškozeného resp. chybějícího zboží (např. znalecký posudek o míře poškození, resp. nezbytném snížení ceny).

6. ČP oznámí své stanovisko k uplatněnému nároku na náhradu škody do tří měsíců ode dne, kdy jej oprávněný u ČP uplatnil, případně do tří měsíců ode dne, kdy byl (po upozornění objednatele překladu ČP) uplatněný nárok doplněn o vyžádané doklady.

c) Zástavní právo

1. Společnost a objednatel překladu se dohodli, že k zajištění svých nároků vyplývajících z překladní smlouvy má přístav zástavní právo k překládanému zboží, pokud se u něj nachází. Toto zástavní právo má přednost před jinými zástavními právy (např. zasilatele nebo dopravce).

2. Společnost a objednatel překladu se v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění dohodli, že nebude-li závazek objednatele překladu z překladní smlouvy řádně a včas zaplacen, je společnost oprávněna k uspokojení svých nároků prodat zadržené zboží (dále zástava) sama nebo prostřednictvím třetí osoby za cenu minimálně ve výší tržní ceny stanovené odhadcem oprávněným k této činnosti. O zamýšleném prodeji zástavy je společnost povinna objednatele překladu písemně vyrozumět nejméně 10 dnů před zahájením prodeje. Nepodaří-li se zástavu prodat do 15 dnů od zahájení prodeje, je společnost oprávněna zástavu prodat za cenu stanovenou podle tohoto odstavce, sníženou o 30%.

3. Při prodeji zástavy je společnost oprávněna uzavřít kupní smlouvu v zastoupení objednatele překladu tak, že kupní cena za prodej zástavy bude uhrazena na účet společnosti. Z takto uhrazené kupní ceny společnost uspokojí svou splatnou zajištěnou pohledávku nebo její část a náklady spojené s prodejem zástavy. Společnost vydá objednateli překladu výtěžek z prodeje zástavy převyšující zajištěnou pohledávku včetně příslušenství a účelně vynaložených nákladů na prodej zástavy do 15 dnů od uspokojení zajištěné pohledávky.

4. Objednatel překladu zmocňuje k úkonům uvedeným v odst. V. c) 1. až 3. těchto překladních podmínek společnost České přístavy, a.s., která toto zmocnění přijímá. Tato plná moc je účinná od vyrozumění objednatele překladu o uplatnění zástavního práva společností do uspokojení její zajištěné pohledávky, a po tuto dobu je neodvolatelná.

d) Protokol o neshodě

1. V případě zjištění odchylek od těchto přepravních podmínek je příslušný zodpovědný pracovník ČP povinen vyplnit protokol o neshodě a zajistit další postup dle směrnice č.8 – Řízení neshod.